Võistluse tingimused ning hindamine

ProgeTiigri õpilasvõistlusele “Mängumaraton” tuleb esitada enda loodud mäng, mis aitab arendada laste ja noorte IKT oskusi ning tõsta teadlikkust, kuidas turvaliselt internetis käituda.

ÜLDTINGIMUSED

 • Võistlustöö peab koosnema kolmest osast (programmeeritud või disainitud mäng, mängujuhis ja lühivideo), mis on koondatud ühele avalikult kättesaadavale veebilehele.
 • Võistlusel saavad osaleda alus- ja üldhariduse õppijad vanuses 5-20 eluaastat.
 • Võistlustöö saab luua individuaalselt või 2-5 liikmelises meeskonnas.
 • Võistlustöö loomist ja autoreid tutvustav lühivideo maksimaalne pikkus võib olla 2 minutit ja see peab olema üleslaetud Youtube'i või Vimeo veebikeskkonda märksõnaga „ProgeTiigri võistlus 2017“.
 • Võistlustöö loomisel peab arvestama autoriõigustega ning viitama kasutatud teiste autorite teostele, vastasel juhul töö diskvalifitseeritakse.
 • Võistlustööna valminud tarkvara (nt arvutimäng) puhul on soovitav kasutada GNU Lesser General Public litsentsi.
 • Võistlustöö on soovitav avaldada Creative Commons'i litsentside alusel „Autorile viitamine“ või „Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel“. Litsentsiga saab autor anda teistele loa enda töö kasutamiseks/levitamiseks ning määrata, kuidas seda teha võib. Litsentsi viite soovitame lisada veebilehele, mis koondab võistlustöö kõiki kolme osa. 
 • Võistlustöö loonud 5-18aastastel autoritel, kes on kasutanud enda kui autori kohta videomaterjali (lühivideod), peab olema lapsevanema kirjalik nõusolek video avaldamaks HITSA-ga seotud veebilehtedel. Lapsevanema kirjalik nõusolek tuleb edastada konkursitöö juhendajale (nõusoleku näidisvormi leiab siit).
 • Võistlustöö peab olema kättesaadav 3 aasta jooksul alates esitamise kuupäevast.
 • Võistlustöö on soovitav siduda kooli loovtöö tegemisega, mis lähtub riiklikust õppekavast.


TÖÖDE HINDAMINE

Võistlustöid hinnatakse 4-pallilisel skaalal järgmiste hindamiskriteeriumite järgi:

 • Õppimist toetav - mängu sisu õpetab mõnda programmeerimiskeelt või programmeeriva mõtlemisega (computational thinking) seotud oskusi või turvaliselt internetis käituma.
 • Koostöö – võistlustöö koostamisse on kaasatud erinevaid osapooli (juhendaja, kaasõppijad jt huvigrupid), kelle panust mängu loomisse tutvustatakse lühivideos.
 • Mängujuhis – mängujuhises on selgelt välja toodud mängu reeglid ja vajadusel tehnilised nõuded.
 • IKT kasutamine – võistlustöö koostamiseks on valitud sobilikud IKT vahendid.
 • Kvaliteet – võistlustöö on kvaliteetne nii sisu, kujunduse kui ka tehnilise lahenduse poolest (vt täpsemalt siit).

Lisapunktid: mäng on köitev, uudne ja huvitav.

Võistlustöid hinnatakse viies vanuserühmas:

 • Alusharidus (lasteaiad)
 • I kooliaste (1.-3.klass)
 • II kooliaste (4.-6.klass)
 • III kooliaste (7.-9.klass)
 • IV kooliaste (10.-12.klass)

Võistlustöid hindab HITSA kokkukutsutud ekspertide koosseis, kes valib kõikides vanuserühmades välja kuni 20 parimat võistlustööd, millede autorid ja nende juhendajad on kutsutud finaalüritusele 20. mail 2017 Tallinnas.