HITSA struktuuriüksused

HITSA Innovatsioonikeskus koordineerib arendustegevusi, mis toetavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamist õppetöös kõikidel haridustasemetel.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) sektori ettevõtete koostööprogramm, mille eesmärgid on valdkonna jaoks vajaliku tööjõuressursi tagamine ning eelduste loomine IKT abil majanduskasvu saavutamiseks konkurentsivõimelise IKT hariduse pakkumise kaudu Eesti ja välisriikide tudengitele.

Hariduse Infosüsteemide Arenduskeskus tegeleb IKT rakendamist toetavate infosüsteemide Sisseastumise infosüsteem (SAIS),  Õppeinfosüsteem (ÕIS), repositooriumid ja õpikeskkonna Moodle haldamise ja arendamisega.

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet) on HITSA struktuuriüksus, mille peamine eesmärk on tagada teaduse, hariduse ja kultuuri jaoks vajaliku infotehnoloogilise taristu areng ning stabiilne toimimine.