HITSA strateegia 2018-2020

HITSA missioon on luua Eesti haridus- ja teadusasutustele tõenduspõhiseid võimalusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia läbimõeldud ja eesmärgipäraseks kasutamiseks. Oleme kogukonnale sisuline ja tehniline uuendusmeelne partner ning koostöövõrgustiku pakkuja.

HITSA VISIOON 2020

HITSA on suunanäitaja ja eestvedaja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisel, luues Eesti õppuritele võimalused 21. sajandi oskuste omandamiseks.  Aastaks 2020 on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpe kättesaadav kõikides Eesti haridusasutustes.

Strateegilised tegevused aastateks 2018–2020

  • Analüüs ja seire

HITSA vastutab Eesti haridussüsteemi haridustehnoloogilise arhitektuuri tervikpildi kaardistamise, seire ja analüüsimise eest, selgitamaks välja tähtsaimad arendusvajadused ja -võimalused.

  • Haridus

HITSA on Eesti haridusmaastikul haridusuuenduse ja tehnoloogia kasutamise eestkõneleja ja uute suundade levitaja. Peame oluliseks jõuda 2020. aastaks selleni, et kõigis Eesti haridusasutustes on olemas võimalused IKT süvaõppeks. Kutse- ja kõrghariduses toetame IT hariduse kvaliteedi tõstmist.

  • Infosüsteemid

HITSA tagab haridusasutustele õppimiseks, õpetamiseks ja töö korraldamiseks vajalikud teenused, mida turg ei paku, ning vastutab nende efektiivse toimimise, arendamise ja haldamise eest, vajadusel kaasates asjakohaseid partnereid.

  • Taristu

HITSA opereerib Eesti teadus- ja haridusasutustele kriitiliselt vajalikku optilist magistraalvõrku, arvutus- ja salvestusressurssi ning tagab vajalikud kesksed teenused (nt identiteedihaldus, hajusarvutus, domeeniteenus, kasutajatugi jt).

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse strateegia aastateks 2018–2020 toetab Vabariigi Valitsuses 2014. aastal kinnitatud elukestva õppe strateegia 2020 ning infoühiskonna arengukava elluviimist. HITSA lähtub oma tegevuses riiklikest arengukavadest „Elukestva õppe strateegia 2020“ ja „Eesti Infoühiskonna arengukava 2020“ ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu eestvedamisel koostatud dokumendist „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori visioon infoühiskonnast Eestis aastal 2020“.

HITSA strateegiaperiood ühildub Euroopa Liidu eelarve- ning Eesti riigi erinevate valdkondade arengukavade perioodiga. EL struktuurifondide rahastus on Eestis jätkuvalt oluline arendustegevuste finantseerimise allikas. Oluline on, et HITSA planeeritavad tegevused toetaksid igati EL ja riiklikke prioriteete ning eesmärkide täitmist.


Loe lähemalt: