HITSA poolt toetatud haridusvaldkonna infosüsteemid

HITSA Infosüsteemide Arenduskeskus haldab ja arendab õppetöö korraldamist toetavaid infosüsteeme:

 • Rakenduskõrgkoolide õppeinfosüsteem (ÕIS) - kõrgkoolide õppeinformatsiooni ja -tegevuse haldamiseks loodud süsteem.
 • Sisseastumise infosüsteem (SAIS) - Eesti tudengitele haridusasutustesse kandideerimis- ja vastuvõtusüsteem.
 • Plagiaadituvastussüsteem (KRATT) - otsib lõputöödest korduseid, võrreldes neid koolide arhiivides olevate töödega, samuti eestikeelses internetis leiduvate tekstidega. Leitud korduste raporti põhjal saavad asjaosalised teha otsuse, kas tegemist on plagiaadiga või mitte.
 • Õppematerjalide repositooriumid (Koolielu, e-õppe repositoorium) - elektrooniliste õppematerjalide ja õpiobjektide varamud, sisaldades materjale igale haridusastmele.
 • Õpikeskkond Moodle - võimaldab koolidel hallata nii õppesisu (õppematerjalid, harjutused, testid jne) kui ka õppeprotsesse (juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine).
 • Täienduskoolituste infosüsteem - e-lahendus võimaldab korraldajatel hallata täiendusõppe sisu ja protsesse.

Muud teenused:
 • Loengusalvestusteenus Echo360 võimaldab loenguid/tunde salvestada ja hiljem järele vaadata. Lisaks on platvormil palju lisavõimalusi õpilaste kaasamiseks õppetöös.
 • Haridusasutuste veebilehtede ühtlustamine -  Haridus- ja Teadusministeerium ning HITSA on arendamas ühtsel sisuhaldustarkvaral ja halduspõhimõtetel tuginevat veebiplatvormi ja majutusteenust. 
 • IKT baasteenuste konsolideerimine - IKT baasteenuste konsolideerimise projekt on HTMi haldusala asutuste pikaajaline koostööprojekt, mille kaudu luuakse eeldused haldusala asutuste IKT baastaristute korrastumiseks ja nendega seotud teenuste kvaliteedi ühtlustumiseks. 
 • HITSA toetusel pakutakse haridusasutustele õpitarkvara (Mathcad).
 • HITSA tegeleb ka koolide IT-taristu kaasajastamisega ning kuulub Hariduspilve ja Eesti-Soome koostööprojekti EduCloud juhtkomisjoni.


IT-teenuste hinnakirja leiad siit >>


HITSA struktuuriüksus Hariduse- ja teaduse Andmesidevõrk (EENet) tagab hariduse-, teaduse- ja kultuuriasutuste jaoks vajaliku infotehnoloogilise taristu arengu ja stabiilse toimimise.