Identiteedihalduslahendus HarID

HITSA identiteedihalduslahendus HarID on haridusasutuste vajadustele orienteeritud isikuandmete ja kasutajakontode haldamise süsteem, mis sobib nii asutustele, kus kasutajakontode haldus puudub täielikult, kui ka juba olemasolevate lahendustega integreerimiseks.

Milleks on HarID vajalik?

Infosüsteemide arenedes on tekkinud kaks suurt probleemi:

 1. Andmete dubleerimine erinevates süsteemides
  Isikuga seotud andmeid kasutavad mitmed infosüsteemid, kuid tihti puudub võimalus andmeid mugavalt ühest süsteemist teise tõsta. Näiteks tuleb gümnaasiumi astuvate õpilaste andmed lisada kooli andmebaasi, edastada kohalikule raamatukogule, sisestada EHISesse ja koostada neist erinevaid nimekirju.
  Andmete korduv käsitsi sisestamine võtab palju tööaega ning vead tekivad kergelt. Asutusel on raske anda garantiid, et igas süsteemis on just kõige uuemad ja täpsemad andmed.                                         
 2. Palju kasutajakontosid
  Kasutaja tuvastamine ja sobivate õiguste andmine toimub mitmes keskkonnas: arvutiklassides, õpikeskkondades, WiFis, postkastides, jagatud kaustades ja mujal. Erinev kasutajatunnus või parool igasse keskkonda sisenemiseks tekitab kasutajas segadust.
  Kui ununeb lahkunud töötaja kasutajakonto sulgeda või lekkinud salasõna vahetada kõikides süsteemides, tekivad turvaprobleemid. Kontode haldamine on asutuse IT-süsteemide kasvades järjest suurem probleem.

Ühtne lahendus haridusasutuste andmete ja kasutajakontode haldamiseks on seni puudunud, kasutusel olevad vahendid ei täida kõiki vajadusi või on liiga keerulised paigaldada.

Kõigi nende probleemide lahendamiseks loob EENet süsteemi HarID, mis arvestab haridusasutuste vajadusi ja esitab minimaalseid nõudmisi olemasolevate lahenduste ümbertegemiseks.


Kellele on HarID mõeldud?

Süsteem aitab asutust, kus on vajadus hallata mitmeid infosüsteeme ja seadmeid:

  • kasutatakse erinevaid õpikeskkondi (eKool) ja hariduse IT-teenuseid,
  • sisestatakse andmeid käsitsi erinevatesse infosüsteemidesse (nt dokumendihaldus, opiq, e-kool, Moodle),
  • ei ole keskset kasutajakontode haldust või see ei ole piisavalt ühilduv,
  • IT-pädevus ja -tööjõud on piiratud. 

  Mida kujutab endast teenus HarID?

  HarID on haridusvaldkonna e-teenuste autentimis - ja halduslahendus. Portaali kasutajad saavad HarIDi teenust kasutada ka ilma AD serverita ning juba lihtsalt kasutaja tegemisel saad kasutada HarIDi võimalusi.

  Mis on HarIDi eelised teiste lahenduste ees?

 • Lisaks parooliga autentimisele on kasutatavad ka ID-kaart ja Mobiil-ID.
 • HarID kasutab ainult vaba tarkvara ja sellega ei kaasne litsentsitasusid.
 • Lahendus aitab hallata kooli arvutivõrgu kasutajate isikuandmeid, eristades kasutajagruppe: õpilased, õpetajad, tugipersonal, külalised, vilistlased ja teised (kooli administraator saab ise määrata).
 • HarID aitab vähendada asutuse igapäevast IT-tööd ja lihtsustab seda. Postiserveri, siseveebi ja jagatud kaustade kasutamiseks erinevate autentimisallikate asemel pakub HarID kasutaja tuvastamist kõigis ühtse metoodikaga.
 • Portaal ühildub riiklike andmebaaside, registrite ja muude keskkondadega: Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS), eKool, e-Koolikott.
 • Tarkvara on lihtne hallata: peamine kasutajaliides asub EENeti hallatud serverites ja selle kasutamine ei nõua tehnilisi eriteadmisi.
 • Keskselt majutatud andmetest tehakse pidevalt varukoopiaid ja tarkvarale paigaldatakse turvauuendusi kasutaja sekkumiseta.

 • Lisainfo leiad HarID teenuse leheküljelt.