Identiteedihalduslahendus HarID

Sinu identiteet haridusmaastikul

HarID on haridusasutuste vajadustele orienteeritud lihtsasti kasutatav kasutajakontode haldamise süsteem, mis sobib nii asutustele, kus kasutajakontode haldus puudub täielikult, kui ka juba olemasolevate lahendustega integreerimiseks. HarID hoiab iga haridusasutustega seonduva registreerunud inimese kohta üht kasutajakontot, mille abil on võimalik sisse logida erinevatesse avalikesse e-teenustesse (Single sign-on: SSO) kui ka asutuse siseteenustesse.

Milleks on HarID vajalik?

Infosüsteemide arenedes on tekkinud kaks suurt probleemi:
1. Andmete dubleerimine erinevates süsteemides

 • Isikuga seotud andmeid kasutavad mitmed infosüsteemid, kuid tihti puudub võimalus andmeid mugavalt ühest süsteemist teise tõsta. Näiteks tuleb gümnaasiumi astuvate õpilaste andmed lisada kooli andmebaasi, edastada kohalikule raamatukogule, sisestada EHISesse ja koostada neist erinevaid nimekirju.
 • Andmete korduv käsitsi sisestamine võtab palju tööaega ning vead tekivad kergelt. Asutusel on raske anda garantiid, et igas süsteemis on just kõige uuemad ja täpsemad andmed.

2. Palju kasutajakontosid

 • Kasutaja tuvastamine ja sobivate õiguste andmine toimub mitmes keskkonnas: arvutiklassides, õpikeskkondades, WiFis, postkastides, jagatud kaustades ja mujal. Erinev kasutajatunnus või parool igasse keskkonda sisenemiseks tekitab kasutajas segadust.
 • Kui ununeb lahkunud töötaja kasutajakonto sulgeda või lekkinud salasõna vahetada kõikides süsteemides, tekivad turvaprobleemid. Kontode haldamine on asutuse IT-süsteemide kasvades järjest suurem probleem.

Ühtne lahendus haridusasutuste andmete ja kasutajakontode haldamiseks on seni puudunud, kasutusel olevad vahendid ei täida kõiki vajadusi või on liiga keerulised paigaldada.
Kõigi nende probleemide lahendamiseks on EENet loonud süsteemi HarID, mis arvestab haridusasutuste vajadusi ja esitab minimaalseid nõudmisi olemasolevate lahenduste ümbertegemiseks.

Kellele on HarID mõeldud?

Süsteem aitab asutust, kus on vajadus hallata mitmeid infosüsteeme ja seadmeid:

 • kasutatakse erinevaid õpikeskkondi (eKool, Stuudium) ja hariduse IT-teenuseid;
 • sisestatakse andmeid käsitsi erinevatesse infosüsteemidesse (nt Moodle, dokumendihaldus jne);
 • ei ole keskset kasutajakontode haldust või see ei ole piisavalt ühilduv;
 • IT-pädevus ja -tööjõud on piiratud;
 • soov kasutada vabavara (nt Linux), sealhulgas paralleelselt Windowsiga;
 • soov hakata kasutama turvalist traadita võrguühendust (eduroam).

Mida kujutab endast teenus HarID?

HarID koosneb kahest komponendist:

 • Keskne portaal andmete haldamiseks, mis tugineb suures osas juba olemasolevatel andmetel riiklikes andmekogudes (EHIS, Rahvastikuregister) ja võimaldab neid edastada teistele e-teenustele.
 • Asutusse kohapeale paigaldatav serveritarkvara, mis võimaldab asutuse siseteenuste (mh tööjaamad - nii Windowsi- kui Linuxipõhised ja traadita internetivõrk eduroam) autentimist.

Portaali on võimalik kasutada ka eraldi, kui ei ole soovi asutuse sisevõrgus keskset autentimist rakendada.

Mis on HarIDi eelised teiste lahenduste ees?

 • Teenus on lihtne, turvaline ja multifunktsionaalne. Lisaks parooliga autentimisele on kasutatavad ka ID-kaart ja Mobiil-ID.
 • HarID kasutab ainult vaba tarkvara ja sellega ei kaasne litsentsitasusid.
 • Lahendus aitab hallata kooli arvutivõrgu kasutajate isikuandmeid, eristades kasutajagruppe: õpilased, õpetajad, tugipersonal, külalised, vilistlased.
 • HarID aitab vähendada asutuse igapäevast IT-tööd ja lihtsustab seda.
 • Postiserveri, siseveebi ja jagatud kaustade kasutamiseks erinevate autentimisallikate asemel pakub HarID kasutaja tuvastamist kõigis ühtse metoodikaga.
 • Portaal ühildub riiklike andmekogude ja erinevate e-teenustega: Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS), Rahvastikuregister, eKool ja Stuudium.
 • Rakendus on turvaline: süsteem asub kõrge turvatasemega (ISKE H-tase) Riigipilve keskkonnas.
 • Keskselt majutatud andmetest tehakse pidevalt varukoopiaid ja tarkvarale paigaldatakse turvauuendusi kasutaja sekkumiseta. Kooli paigaldatavast serveritarkvarast pole vaja varukoopiaid teha – kogu info on taastatav keskteenuse abil.

HarID Nupp GIF            


HarID Nupp PNG