IKT baasteenuste konsolideerimine

IKT baasteenuste konsolideerimise projekt on HTMi haldusala asutuste pikaajaline koostööprojekt, mille kaudu luuakse eeldused haldusala asutuste IKT baastaristute korrastumiseks ja nendega seotud teenuste kvaliteedi ühtlustumiseks. 

Läbi koostöö tegemise, IKT baastaristu korrastamise ja teenuste kvaliteedi ühtlustamise soovitakse:

  • ühtlustada ja tõsta lõppkasutajatele osutatavate IKT teenuste miinimumkvaliteeti (funktsionaalsused, kättesaadavus, turvalisus);
  • tõsta asutuste IKT baastaristute ja nende haldamise efektiivsust (kus see on vajalik);
  • vähendada asutuste hangete korraldamisega kaasnevat halduskoormust;
  • tõsta asutustes andmete töötlemise turvalisust;
  • luua eeldused asutuste IKT baastaristu suuremaks sidustatuseks.

Projekt on suunatud kõikidele HTMi haldusala asutustele (vaata HTMi veebilehelt).

Haridus - ja Teadusministeeriumi ning haldusala infotehnoloogia arenduspõhimõtteid 2016 – 2019 vaata lähemalt siit>> 

IKT baasteenused

Projekt hõlmab asutuste IKT baastaristut ja sellega seotud teenuste valikuid - nn baasteenuseid. Baasteenusteks loetakse:

 • autentimis- ja volitamisteenus,
 • e-posti, listide ja grupitöö teenus,
 • failihoidmise teenus,
 • printimisteenus,
 • lõppseadmete kaughaldusteenus,
 • viiruse- ja pahavaratõrje teenus,
 • serverite majutusteenus,
 • serverite haldusteenus,
 • andmevarundusteenus,
 • kohtvõrguteenus,
 • kõnesideteenus,
 • kasutajatoeteenus.

Lisaks eelnevalt nimetatud baasteenustele hõlmab projekt ka järgnevaid IKT teenuseid:

 • IKT juhtimise teenus,
 • infoturbeteenus,
 • arvutitöökoha teenus.

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning haldusala IKT baastaristu ja baasteenuste miinimumnõudeid vaata täpsemalt siit>>


Projekti elluviimise käigus:

 • kehtestatakse IKT baastaristule ja -teenustele miinimumnõuded;
 • töötatakse (koostöös müüjate ja teenuste osutajatega) välja sobivad baastaristu ja -teenuste organisatsioonilised ja tehnilised lahendused;
 • korraldatakse vajadusel hankeid baastaristu, -teenuste või nende komponentide tellimiseks;
 • viiakse ellu pilootprojekte, analüüsitakse nende tulemusi ja kirjeldatakse saadudkogemusi;
 • luuakse ühiselt kasutatav IKT üle arvestuse pidamise metoodika;
 • luuakse püsiv omavahelise koostöö korraldus.

Projekti kestus: 2016 -  31.12.2019

Projekti on ellu kutsunud Haridus- ja Teadusministeerium ning projekti koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.