Digipädevuse arendamine haridusasutuses

17. oktoober 2019

17.10-6.12 toimuva koolituse eesmärk on toetada õppealajuhatajate ja õppejuhtide teadmiste ja oskuste kujunemist haridusasutuse pedagoogilise personali digipädevuse arendamiseks. Koolituse strateegiline eesmärk on toetada õpetajate eesmärgipärast, pidevat ja jätkusuutlikku professionaalset arengut tehnoloogiavilumuses ning selle lõimimist õppeprotsessi lähtuvalt muutunud õpikäsitusest.

Koolituse sihtrühm on alus-, üld- ja kutsehariduse õppealajuhatajad (või seda rolli täitvad töötajad) ja/või õppeosakonna töötajad (õppedirektorid, õppejuhid, osakonnajuhatajad) koos meeskonnaga. Ühe asutuse meeskonnas võib olla 2-3, erandkorras (nt suure asutuse puhul) 4 liiget, kellega koostöös soovib juht digipädevuse arendamisega seotud muutust ellu viia.

Koolituspäevad toimuvad 17.10 (kell 9:30-18:15) ja 18.10 (kell 9-15.15) ning lõpuseminar 6.12 (kell 10-16).

Lisainfo ja registreerumine